Skip to content
Hem » IT:s dubbla roll inom hållbarhet

IT:s dubbla roll inom hållbarhet

Detta är artikel 1 i en artikelserie om grön IT.

Hållbarhet inom ramen för samhällsansvarigt företagande står högt på agendan för många organisationer. Många ansträngningar fokuserar på energibesparing och klimatomställning. Vi övergår till elbilar, cyklar eller kollektivtrafik, använder grön el, serverar endast vegetariska luncher, återvinner vårt avfall, och så vidare. Men visste du att även IT bidrar avsevärt till miljöskador genom intensiv användning av energi och icke-förnybart råmaterial?

Definition grön IT

Över hela världen samarbetar forskare, IT-experter, leverantörer och användare för att minska IT-sektorns miljöpåverkan och öka dess positiva bidrag till digitalisering. Denna rörelse kallas Green IT, eller grön IT. Enligt Wikipedia(1) innebär det att smart design, produktion, användning och avyttring av datorutrustning görs för att minimera påverkan på naturen.

Även om denna definition lägger tonvikten på enheterna är det lika viktigt att titta på de program som körs på dem och hur människor använder denna teknologi, både på jobbet och hemma. För övrigt föredrar klimataktivister att använda termen “Greener IT”, eftersom IT alltid innebär användning av resurser och utsläpp och därmed aldrig kan vara helt grönt.

IT-livscykel

Ett sätt att undersöka hur IT påverkar miljön är genom att titta på IT-livscykeln, det vill säga alla steg från design och produktion till hur IT används och vad som händer när det inte längre används. Forskaren Saida Helali har återgett detta i schemat nedan.

När du tillämpar livscykeln på miljöskador kan du sammanfatta detta i fyra huvudpunkter:

 1. Miljön förorenas av tillverkningen av utrustningen.
 2. Icke-förnybara resurser används, som råvaror för IT-utrustning.
 3. Mycket energi förbrukas, både under tillverkningen av utrustningen och dess användning.
 4. När enheterna slängs orsakar de också förorening. Detta kallas elektroniskt avfall eller e-avfall.

Forskning från Lancaster University visar att produktionen och användningen av IT för närvarande svarar för 2,1 till 3,9 procent av de globala växthusgasutsläppen (inklusive CO2-utsläpp). Forskarna uppskattar att denna siffra kommer att öka till mellan 6 och 14 procent år 2040(3). Det är tydligt att vi står inför ett växande problem.

Två sidor

Hittills har fokus i denna artikel legat på IT:s negativa påverkan på miljön, men det är viktigt att notera att digitalisering också kan ha en positiv inverkan på miljöfrågor. Forskaren Saida Helali identifierar därför två typer av Green IT(4):

 1. Green IT 1.0, även känd som ‘Green for IT’, handlar om IT-branschens ansvar att bli mer miljövänlig. Här försöker företag minska miljöpåverkan av infrastruktur, hårdvara och mjukvara för datorer.
 2. Green IT 2.0, eller ‘IT for Green’, fokuserar på användningen av IT inom andra sektorer som jordbruk och energisektorn för att minska miljöskador och sänka kostnaderna för dessa.

Med andra ord har Green IT två sidor. Om vi ser på produktionen av hårdvara, som nätverksutrustning, och energin som behövs för att lagra och hämta data, orsakar IT-sektorn själv lika mycket CO2-utsläpp som den kommersiella flygindustrin. Men å andra sidan ser vi att IT också spelar en positiv roll i att förstå klimatproblemet bättre och hjälper till att hitta lösningar. Tack vare IT kan vi till exempel arbeta hemifrån, vilket innebär mindre dagligt resande och därmed mindre CO2-utsläpp.

Ett annat exempel: genom att använda smarta mätare kan vi vidta mer riktade åtgärder. Med smarta termostater kan vi reglera temperaturen per rum så att hela kontoret inte behöver värmas upp, utan bara de rum där människor arbetar.

Inom området för artificiell intelligens ser vi liknande utvecklingar. Tack vare snabbare dataanalys får vi nu en bättre förståelse för vilka åtgärder som fungerar och inte fungerar och hur vi kan justera mer målinriktat. Du kan till exempel analysera energidata i realtid och använda den för att förutsäga energitoppar, optimera energikällor och dynamiskt anpassa energiförsörjningen. Detta hjälper organisationer att arbeta energieffektivt och minska onödig energiförbrukning.

Balans mellan positiv och negativ påverkan

Trots IT:s positiva bidrag visar fransk forskning, på uppdrag av den gröna gruppen inom Europaparlamentet(5), att IT-sektorn för närvarande bidrar mer till jordens uppvärmning än den ger strukturella lösningar. Denna slutsats stämmer överens med forskningen “Digitalization and energy consumption. Does IT reduce energy demand?”(6). Här undersöktes endast energiförbrukningen och inte den totala livscykeln för IT-produkter, inklusive användning av råvaror och kasserande av elektroniskt avfall. I verkligheten är den negativa påverkan alltså ännu större.

Ett ansvar för alla

Den goda nyheten är att det finns åtgärder som vi själva kan vidta för att begränsa IT:s negativa påverkan på miljön. År 2008 betonade forskaren San Murugusan i sin artikel “Harnessing Green IT: Principles and Practices” att det är allas ansvar att minska eller till och med eliminera IT:s påverkan på miljön för att främja en grönare värld. Denna uppmaning begränsas inte bara till företag inom IT-sektorn, som skapare av programvara och hårdvara, utan gäller för alla som använder IT.

Murugusan nämner fyra sätt att agera(7):

 1. Grön användning – minska energiförbrukningen av IT och använd den ansvarsfullt.
 2. Grön avyttring – reparera och återanvänd föråldrad IT-utrustning eller återvinn utrustningen.
 3. Grön design – designa energieffektiv och miljövänlig IT.
 4. Grön produktion – producera IT med minimal eller ingen miljöpåverkan.

Så det är hög tid att ta upp detta viktiga ämne och agera.

Nästa artikel

I nästa artikel går vi djupare in på koldioxidutsläpp och dess konsekvenser. Därefter gör vi översättningen till kultursektorn.

Källor

 1. Green computing, Wikipedia. Senast redigerad den 31 januari 2024.
 2. Figur från www.iste.co.uk/helali/systems.zip.
 3. Freitag, C. m fl , ‘The Climate Impact of ICT: A review of estimates, trends and regulations’, december 2020.
 4. Helali, Saida, ‘Systems and Network Infrastructure Integration: Design, Implementation, Safety and Supervision‘, publicerad den 16 oktober 2020.
 5. Bordage, Frédérique, ‘Le numérique en Europe: une approche des impacts environnementaux par l’analyse du cycle de vie: Etude mandatée par le groupe parlementaire européen des Verts/ALE’. Version december 2021.
 6. Lange, Steffen m fl, ‘Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?’, inom: Ecological economics, volume 176, oktober 2020.
 7. Murugesan, San, ‘Harnessing Green IT: Principles and Practices’, inom: IT Pro, januari/februari 2008.

Om artikelserien

Denna artikelserie är författad av Tineke van Heijst från nederländska Van Heijst Information Consulting (VHIC) på uppdrag av den nederländska gruppen Network Digital Heritage (NDE). NDE har till uppgift att övervaka utvecklingen av grön IT (ibland kallad hållbar IT eller Green IT) och dess påverkan på klimatet i den framstegsvänliga digitaliseringen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den växande digitaliseringen inom kultursektorn.

Arkeion har fått godkännande från VHIC att översätta och publicera artikelserien på sin webbplats. Översättningen gjordes av Caspar Almalander.

Syftet med denna serie är att bistå kulturarvsinstitutioner att få en djupare förståelse för grön IT (Green IT), vilket möjliggör diskussioner kring detta viktiga ämne inom deras egna organisationer.

Tidigare artiklar