Skip to content
Hem » Publikationer » Andra trycksaker

Andra trycksaker

 

Årets arkivliteratur

Via Libris har vi sammanställt söklistor över ny arkivlitteratur (Ac).

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2017

Arkivlitteratur utgiven 2017 som finns hos svenska bibliotek (alla språk)

Arkivlitteratur 2008-2016

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2016

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2015

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2014

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2013

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2012

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2011

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2010

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2009

Svensk arkivlitteratur, utgivningsår 2008

Svensk arkivliteratur 1945-2004

Svensk arkivlitteratur sammanställdes regelbundet genom Svenska arkivsamfundets försorg under rubriken Svensk arkivbibliografi fram till 2004.

Mellan 1985-2003 har dessutom bibliografiska översikter under denna rubrik ingått i tidskriften Arkiv, samhälle och forskning. Den tekniska utvecklingen med sökbara biblioteksdatabaser på nätet har gjort denna information mindre behövlig idag och vi hänvisar i huvudsak till biblioteksdatabasen Libris för senare översikt över utgiven litteratur.
Svensk arkivbibliografi 1945-1959 (1962)

Svensk arkivbibliografi 1960-1979 (1981)

Svensk arkivbibliografi 1980-1989 (1991)

Svensk arkivbibliografi 2001-2002(2003)

Svensk arkivbibliografi 1999-2000 (2002)

Svensk arkivbibliografi 2001-2002 (2003)

Svensk arkivbibliografi 2003-2004 (2005)

Dessa är även möjliga att köpa via Svensk arkivinformation (SVAR).

Arkivlitteratur 2005-2007

Krigsarkivet 200 år, Kerstin Abukhanfusa (redaktör), Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2005. ISBN 91-88366-68-5, ISSN 1103-8233. 367 s.

Lisa Qviberg finner i årsboken för 2005 en välskriven och heltäckande historik över Krigsarkivet, men saknar en artikel om hur t ex förenings-, person- och släktforskare kan använda bestånden. Recension i ASF 2007:1.

Alla dessa tullar – en arkivguide: En vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet, Karin Wikberg, Skrifter utgivna av Riksarkivet 26, Stockholm 2006. ISBN 91-88366-69-3. En vägledning över tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet recenseras av Lars Lundqvist i ASF 2007:1.

Pommern, Skandinavien und das Baltikum. Sachthematisches Archivinventar zu den frühneuzeitlichen Beständen an Nordica, Baltica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin, bearb. v. Haik Thomas Porada, Schwerin 2005, 423 s. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, hggb. v. Jens E. Olesen, Bd 6).

Archiwum Ksiazat Wologoskich w zasobach Archiwum Panstwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald/ Herzoglich Wolgaster Archiv im Staatsarchiv Stettin und Landesarchiv Greifswald, opracowali/bearbeitet von Anna Lazarek – Uwe Rodig, Warszawa/Greifswald/Szczecin 2005, 133 s.

Helmut Backhaus anmäler i ASF 2007:1 två översikter över arkivmaterial från den svenska förvaltningen i Pommern som idag förvaras i Greifswald och Szczecin.

At vogte kulturarven eller at slette alle spor, Bind 1 och 2, Elisabeth Bloch och Christian Larsen (redaktörer), Arkivforeningen, København 2006. ISBN 87-990238-1-4 resp 87-990238-2-2. Staffan Smedberg recenserar i ASF 2007:1 de två böcker som har givits ut av Arkivforeningen i Danmark med anledning av den danska debatten om bevarande och gallring av handlingar.

Bruno Delmas, La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des archives en France, Bourin Editeur, Paris 2006. ISBN-10: 2849410411. ISBN-13: 978-2849410417

En nyutkommen debattskrift av Bruno Delmas med en titel som i svensk översättning skulle lyda: Det minneslösa samhället. Propåer från en oliktänkande om arkivpolitiken i Frankrike, recenseras av Alain Droguet i ASF 2007:1.

Political Pressure and the Archival Record, Margaret Procter, Michael Cook and Caroline Williams (ed), The Society of American Archivists, 2005. ISBN 1-931666-15-6.

Staffan Smedberg recenserar i ASF 2007:1 en bok baserad på föredrag vid en konferens i Liverpool om hur politiska beslut kan påverka arkivmaterialet, arkivinstitutionerna och arkivarierna och rekommenderar den bl a eftersom den behandlar etiska frågor som är aktuella även i Sverige och manar till eftertanke.

Archives: Recordkeeping in Society, Sue McKemmish, Michael Piggott, Barbara Reed and Frank Upward (ed), Topics in Australasian Library and Information Studies Nr 24, Center for Information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga 2005. En grundbok i arkivvetenskap recenseras i ASF 2007:1 av Håkan Lövblad som finner den pedagogisk och lämplig för universitetens och högskolornas utbildning men även berikande för redan verksamma arkivarier.

Managing electronic records, Julie McLeod and Catherine Hare (ed), Facet Publishing, 2005. ISBN 1-85604-550-1.

Anna Kusar recenserar i ASF 2007:1 en antologi som behandlar långtidslagring av elektroniska handlingar ur olika perspektiv och finner boken lämpligt för både studenter och verk¬samma arkivarier.

Mary Lynn Ritzenhaler och Diane Vogt-O’Connor, Photographs. Archival Care and Management, Society of American Archivists, Chicago 2006. 529 sidor.

En välkommen handbok för hanteringen av fotografier hos kulturarvsinstitutioner recenseras av Kajsa Hartig (i ASF 2007:1) som menar att en investering i boken lönar sig.

Marjo Rita Valtonen, Tapaustutkimus poliisin esitutkinnan dokumentoinnista: asiakirjahallinnan näkökulma, Arkisto Arkistoyhdistyksen julkaisuja 10, 2005. ISSN 0780-475X. English summary. I den första finländska doktorsavhandlingen i arkivvetenskap tolkas arkivbildningen vid polisiär förundersökning ur kontinuum modellen utarbetad av Frank Up-ward. Avhandlingen recenseras av Tytti Voutilainen i ASF 2006:2. Översättning från finska och redigering av Pertti Hakala.

Jarl Torbacke, Allehanda skepnader: (Nya) Dagligt Allehanda 1767-1944, Sylwan 15, Nordicom Göteborgs universitet 2005. ISSN 1403-3585. Rekonstruktionen av en långlivad tidnings historia trots avsaknaden av ett eget arkiv recenseras i ASF 2006:2 av Gunilla Lundström som finner en perspektivrik och grundlig genomgång av ett stycke svensk presshistoria.

Att resa i arkiv, Kerstin Abukhanfusa (redaktör). Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2004. ISBN 91-88366-63-4.

Maria Gidlöf recenserari ASF 2006:2 Riksarkivets och Landsarkivens årsbok 2004 som tar sig uttryck i fjorton artiklar om kommunikationer – en tur genom källorna.

Liv i eftervärldens spegel, Kerstin Abukhanfusa (redaktör). Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2006. ISBN 91-88366-72-3, ISSN 1103-8233.

Lisa Qviberg recenserar i ASF 2006:2 Riksarkivets och landsarkivens årsbok 2006 som behandlar personarkivs karaktär och användningsområden och ger exempel på personarkiv.

Birger Steckzén, Personliga minnen från det svenska arkivväsendet, Meddelanden från Krigsarkivet XXVI, Stockholm 2006. ISBN 91-974009-5-5.

Irma Ridbäck recenserar i ASF 2006:2 Krigsarkivets utgåva av Birger Steckzéns personliga minnen från svenskt arkivväsende vilka hon sammanfattar med orden Krigsarkivet från puppa till fjäril.

Landsarkivet i Visby 1905 – 2005, Tommy Sundberg (redaktör). Arkiv på Gotland 3, 2005. ISBN 91-85716-95-2.

Landsarkivet i Visby firade hundraårsjubileum förra året. Staffan Smedberg recenserar i ASF 2006:2 minneskriften som framställdes med anledning av detta.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer, Anneli Sundqvist (redaktör), Dokument & Arkiv nr 3, Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivets Arkivråd, 2005. ISBN 91-973863-2-4. ISSN 1404-7640. En bok i vilken verksamhetsanalys och processorientering med stöd av standarder ger struktur för dokumenthantering och arkiv i såväl analog som digital form recenseras av Håkan Lövblad i ASF 2006:2.

Se även aktuella boktips