Skip to content
Hem » Om oss » Historik » Svenska Arkivdamfundet

Svenska Arkivsamfundet

Arkivsamfundet bildas den 30 maj 1952 i lantmarskalksrummen på Riddarhuset. Motivet till bildandet kan i korthet sägas ha varit behovet av en professionsförening för att ta hand om den stora mängden arkivalier i det moderna samhället. Inte minst såg man det som viktigt att enskilda arkiv och framförallt företagsarkiv togs om hand och bevarades.

Redan under 1950-talet var Arkivsamfundet med och anordnade arkivkonferenser och skriftserien Arkiv, samhälle och forskning påbörjades redan 1953. Efter att NLA bildats – konferenserna hade huvudsakligen berört företagsarkiv – kom dock konferensdelen att ligga i träda under många år. Först 1983 kom det att bli aktuellt med seminarieverksamhet, då i form av temadag. Den första kom att handla om arkivutbildning. Men först 1989 blev temadagar ett årligt inslag i samfundets verksamhet.  Även andra medlemsaktiviteter har dock förekommit. Ibland i formen av studiebesök, men under senare år har de haft formen av arkivcaféer.  

Inledningsvis var de publikationer som utgavs mer varierade och skall inte ses som enbart en periodisk tidskrift. Fram till 2004 gav man bland annat också ut Svensk Arkivbibliografi. Under perioder utkom också Svensk Arkivguide med upplysningar om alla landets arkivinstitutioner. Publikationer som den digitala utvecklingen gjort överflödiga.

Under 2000-talet utvecklades också samfundets internationella arbete genom att delta i ICA:s verksamhet. Andra inslag har varit exempelvis Mentorbanken, en verksamhet för att ge arkivarier ett mentorskap inom yrket.     

Ordförande i föreningen har varit

Ingvar Andersson (1952-1965)

Josef Edström 1979-1984

Sven Lundkvist 1984-1991

Erik Norberg 1991-1997

Anna Christina Ulfsparre 1997-2000

Berndt Fredriksson 2000-2010

Sara Naeslund Lems 2010-2013

Lars Lundqvist 2013-2014